چیستان های نماز

چیستان های نماز

 بچه های عزیز هرکدام از سوال های زیر را فکر کنید و جواب بدهید.

 ۱- اولین رکن نماز چیست؟
 ۲- اولین ذکر نماز چیست؟
 ۳- نماز های یومیه چند بسم الله دارد؟
 ۴- نماز های یومیه چند تشهد دارد؟
 ۵- در نماز های یومیه چند سوره خوانده می شود؟
 ۶- نماز های یومیه مسافر چند رکعت است؟
 ۷- دعوتنامه نماز های یومیه چیست؟
 ۸- کدام نماز سوره ندارد؟
 ۹- کدام نماز دو قنوت دارد؟
 ۱۰- کدام نماز ۹قندت دارد؟

ba3868

ادامه مطلب