نقاشی روز کودک

نقاشی روز کودک

به مناسب روزجهانی کودک نقاشی هایی برا شما کودکان عزیز جمع آوری کرده این که امیدواریم از دیدن آنها لذت ببرید.

ba3892

روزجهانی کودک

ادامه مطلب

چیستان های نماز

چیستان های نماز

 بچه های عزیز هرکدام از سوال های زیر را فکر کنید و جواب بدهید.

 ۱- اولین رکن نماز چیست؟
 ۲- اولین ذکر نماز چیست؟
 ۳- نماز های یومیه چند بسم الله دارد؟
 ۴- نماز های یومیه چند تشهد دارد؟
 ۵- در نماز های یومیه چند سوره خوانده می شود؟
 ۶- نماز های یومیه مسافر چند رکعت است؟
 ۷- دعوتنامه نماز های یومیه چیست؟
 ۸- کدام نماز سوره ندارد؟
 ۹- کدام نماز دو قنوت دارد؟
 ۱۰- کدام نماز ۹قندت دارد؟

ba3868

ادامه مطلب