زمان و چگونگی از شیر گرفتن کودک

زمان و چگونگی از شیر گرفتن کودک

1438202587-142778-1

حوریه باقریکارشناس ارشد روانشناسی تربیتی:

میتوان گفت بریدن بند ناف و قطع اتصال و ارتباط مستقیم نوزاد با مادر، اولین تجربه از درک فضای ناامن روانی هر نوزادی محسوب میشود تا آنجا که عدهای از روانکاوان ( (Object Relationمعتقدند به محض به دنیا آمدن نوزاد، اولین بحرانی را که در دنیای جدید خود تجربه میکند ضربه تولد (Birth Trauma) یا به تعبیر خودمان، _بریدن بند ناف نوزاد- است.

اما برخی دیگر از روانشناسان کودک بر این باور هستند که تنها ضربۀ تولد باعث ایجاد بحران در نوزاد نمیشود، بلکه تغییرات رشدی کودک به ویژه تا قبل از ۳ سالگی میتواند ضربه روحی شدیدی را بر پیکره روان او وارد سازد.

ادامه مطلب