نقاشی روز کودک

نقاشی روز کودک

به مناسب روزجهانی کودک نقاشی هایی برا شما کودکان عزیز جمع آوری کرده این که امیدواریم از دیدن آنها لذت ببرید.

ba3892

روزجهانی کودک

ادامه مطلب

چیستان های نماز

چیستان های نماز

 بچه های عزیز هرکدام از سوال های زیر را فکر کنید و جواب بدهید.

 ۱- اولین رکن نماز چیست؟
 ۲- اولین ذکر نماز چیست؟
 ۳- نماز های یومیه چند بسم الله دارد؟
 ۴- نماز های یومیه چند تشهد دارد؟
 ۵- در نماز های یومیه چند سوره خوانده می شود؟
 ۶- نماز های یومیه مسافر چند رکعت است؟
 ۷- دعوتنامه نماز های یومیه چیست؟
 ۸- کدام نماز سوره ندارد؟
 ۹- کدام نماز دو قنوت دارد؟
 ۱۰- کدام نماز ۹قندت دارد؟

ba3868

ادامه مطلب

با هم بخندیم

با هم بخندیم

فرمانده: سرباز! اگر رو به روی تو شمال باشد و سمت راستت شرق و سمت چپت غرب، پشت سرت چیست؟
سرباز: کوله پشتی، قربان!

ba3814

ادامه مطلب

تفریح و سرگرمی برای کودکان

تفریح و سرگرمی برای کودکان

تعریف بازی-تعریفی جامع و فراگیر از بازی که مورد تأیید همه نظریه پردازان روان شناسی باشد، وجود ندارد.هر صاحب نظری، براساس تجارب، مشاهدات، اعتقاد و دیدگاه خود، بازی را به نوعی تعریف کرده، و هر یک از این تعاریف، با برجسته سازیِ جنبه ای از بازی به عنوان نوعی تفریح و سرگرمی برای کودکان، نگرشی ویژه را ارائه کرده است. میان تعاریفی که از بازی ارائه شده است وجوه اشتراک و تشابه بسیاری وجود دارد.

هارلوک در تعریف بازی می نویسد: «بازی» عبارت است از هرگونه فعالیتی که برای تفریح و سرگرمی ، و بدون توجه به نتیجه نهایی، صورت می گیرد. انسان به طور داوطلبانه به این فعالیت می پردازد و هیچ نیروی خارجی یا اجباری در آن دخیل نیست.

پیاژه، روان شناس معروف سویسی، برای تمیز و تشخیص بازی از کار، پنج معیار را به عنوان شاخص های بازی معرفی می کند:

hhb1

ادامه مطلب

لطیفه‌های بانمک کودکانه

*دندان فیل!
عتیقه فروشی عصای بلندی را به اسم این که از دندان فیل ساخته شده، به قیمت گزافی فروخت. خریدار وقتی عصای خود را به متخصص نشان داد، معلوم شد که از پلاستیک ساخته شده است، پیش فروشنده رفت و با اعتراض گفت: این عصا که از دندان فیل نیست!

ba1888

ادامه مطلب